Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Lean Manufacturing i 5S - nowoczesna produkcja AVENHANSEN PROFESJONALNA ORGANIZACJA SZKOLEŃ

2016-04-08 15:11:20
Cena szkolenia 1580zł netto Cena promocyjna szkolenia 1380zł netto Cele szkolenia: * Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing * Poznanie narzędzi Lean Manufacturing – w szczególności 5S oraz sposobów ich wykorzystania * Zdobycie umiejętności wdrożenia 5S we własnym środowisku zawodowym
Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*

 • Rabat za dwie osoby200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 zł od osoby
 • Oferujemy również System bezstresowych rat.
  http://www.szkolenia.avenhansen.pl/system-bezstresowych-rat.html
 • Zachęcamy do bezpłatnego skorzystania z naszej wyjątkowej oferty Programu doradczego: Szkolenia z ludzką twarzą.
  http://www.szkolenia.avenhansen.pl/program-doradczy.html

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

LOKALIZACJA

Katowice,
ul. Szybowcowa 1

Hotel Silesian

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami.
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki standaryzacji wybranych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań.

METODY PRACY ZASTOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną
 • Symulacje
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków – case studies
 • Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie:

 • Toyota Productional System (TPS) i Lean Manufacturing
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Lean Manufacturing
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych
 • Strategia produkcyjna „pull” - Just-in-Time, system Kanban, Takt/Time, Cycle/Time, One-Piece-Flow

2. 5S jako narzędzie eliminacji strat w obszarze produkcji:

 • Typologia i omówienie podstawowych 7 Muda
  • Nadprodukcja
  • Opóźnienia (oczekiwanie)
  • Straty w transporcie
  • Przemieszczanie się pracowników 
  • Nadmierne zapasy
  • Niepotrzebne czynności
  • Wadliwe produkty
 • Eliminacja strat w drodze ciągłego doskonalenia - kaizen:
  • Systematyczność
  • Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich 
  • Pomiar i wartościowanie 
  • Zasada 5 W (5xWhy)
  • Zasada kontynuacji 
  • Standaryzacja i unifikacja 
  • Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur 
  • Działania proaktywne – systemy sugestii pracowniczych

3. Organizacja stanowiska pracy:

 • 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
 • Elementy 5 S:
  • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
  • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu 
  • Sprzątanie 
  • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych 
  • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu  
 • Wdrożenie 5 S
 • Pojęcie wizualnego zarządzania („visual factory”)

4. „Visual factory” jako istotny element 5S:

 • przejrzyste stanowisko pracy – elementy „visual factory” w 5S
 • wizualna kontrola wyposażenia i instalacji
 • strategia podziału na strefy z wykorzystaniem narzędzi „visual factory”
 • „visual factory” w obszarze produkcji – metoda A3 jako podstawowe narzędzie narracji przy rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu procesów

5. Wizualne sterowanie i kontrola w stanowisku pracy:

 • „visual management” w kontroli procesu produkcyjnego i technologicznego
 • narzędzia „visual management” w realizacji zleceń produkcyjnych – tablice informacyjne, formularze zleceń produkcyjnych, instrukcje wykonania prac, standardy operacji, karty kanban,
 • narzędzia „visual management” w realizacji czynności pomocniczych – harmonogramy czynności UR, listy kontrolne czynności obsługowych, oznaczenie materiałów do produkcji i produkcji w toku
 • narzędzia „visual factory” w sygnalizowaniu problemów i sytuacji anomalnych – sygnalizacja „andon”

6. Wizualne narzędzia Zapewnienia Jakości:

 • standardy jakości w stanowisku produkcyjnym
 • listy kontrolne zapewnienia jakości umożliwiające kontrolę wewnątrz procesową i międzyoperacyjną
 • wizualne narzędzia obrazujące źródła błędów w obszarze jakości: diagram Pareto, histogram, karty FMEA

7. Jidoka (Jakość wbudowana w procesy produkcyjne):

 • Wykrywanie anomalii
 • Niezwłoczne zatrzymanie procesu produkcyjnego
 • Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
 • Badanie przyczyny powstania anomalii
 • Wdrożenie przeciwdziałania 

8. Total Productive Maintenance (TPM) – czyli całkowicie produktywne utrzymanie ruchu:

 • TPM a tradycyjny system utrzymania ruchu (Time Base Maintenance/Condition Base Maintenance)
 • Mierniki TPM:
  • OEE – Overall Equipment Effectiveness
  • MTBF – Meantime Between Failures
  • MTTR – Meantime to Repair 
 • Korzyści z wprowadzenia TPM:
  Skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych
  Poprawa jakości
  Poprawa wykorzystania siły roboczej
  Redukcja kosztów utrzymania ruchu

9. Jednominutowe przezbrojenie (SMED):

 • Rozróżnienie pomiędzy przezbrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Wpływ SMED na redukcję czasu cyklu produkcyjnego, zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych i zróżnicowanie produkowanego asortymentu wyrobów
Więcej informacji pod adresem
http://www.szkolenia.avenhansen.pl/
Dodał: AVENHANSEN Sp. z o.o.